Emneopdelt funktionsoversigt

Emneopdelt funktionsoversigt

Patientkartotek

 • Faneopdelt patientstamkort med alle stamdata inkl. adresse, telefon, mobiltelefon, e-mail, foretrukket apotek osv.
 • Hurtig søgning på alle patientdata (cpr. nummer, navn, adresse, telefonnummer osv.)
 • Overskuelig fane med kliniske data – inkl. fremhævelse af anormale værdier
 • Patientbillede og markering på patientens fødselsdag
 • Konfigurerbart område, hvor klinikken bestemmer hvilke oplysninger der skal stå
 • Farvesignaler for flere ’tilstande’ som fx patient ikke tilhører klinikken, grp. 2 patienter mv.
 • Familierelationer med oplysning om arvelige sygdomme (f.eks. allergi)
 • Avanceret påmindelsesfunktion, med både manuelle og automatiske huskesedler (pop-up)
 • Direkte adgang til alle patient funktioner (journal, medicinkort, laboratoriekort, risikoprofil, e-mail osv.)
 • Avancerede forespørgselsrutiner, med mulighed for grafisk visualisering Kvik-registrering af telefonkonsultation
 • Integration til debitorsystem Regningsmodul med fuldautomatisk bogføring i debitor- og finanssystemerne (valgfrit – naturligvis)

Tidsbestilling og kalender

 • Dynamisk Outlook lignende layout – hurtigt skift mellem personlig kalender og kalender for alle læger/behandlere
 • Styring af brugerdefinerede tidstyper (f.eks. normale tider, akuttider, telefonkonsultation, besøgstider osv.) med eget farvevalg
 • Book en patient med 2 klik (i forløb med ydelse mv)
 • Smart booking i forløb, dvs. tider vises i relevant tidsrum
 • Ring til patienten direkte fra kalender
 • Opret en ny patient direkte i bookingsituationen
 • For speciallægeklinikker – hent henvisning inden booking af nye patienter direkte fra kalenderen
 • Individuelle basiskalendere (møde-/arbejdsplan) pr. læge/behandler
 • Hurtig dato/periode navigering
 • Multibookning – reserverer tider til et helt behandlingsforløb i en simpel arbejdsgang
 • Gruppe booking – til fx hold træning
 • Integration til Microsoft Outlook
 • Mulighed for at starte patientjournal direkte fra kalenderen
 • Ankomstregistrering og køsystem
 • Tidstro online tidsbestilling via Internet, klinik kan selv bestemme om de vil godkende tiden før den gives

Journal

 • Problemorienterede forløbsjournaler med automatisk tidsstyring (f.eks. KOL, INR-journal, diabetesjournal, børnejournal, svangrejournal, osv.)
 • Opret egne skabeloner for forskellige sygdomsforløb
 • Automatisk tidsbestilling til forløbsjournaler
 • Opret egne målepunkter som struktureret data fx med drop down lister og indfør det i journalskabelonen
 • Se journaler i alm. kronologi eller hierarkisk efter diagnoser
 • Tværfaglig/monofaglig visning af journal
 • Grafiske visninger af fx dosering/måling – bestem selv hvor og hvad
 • Fuld integration af nationale forløbsplaner, altid opdaterede med relevante data
 • Inddatering af alle relevante data i dynamiske skærmbilleder – herunder også kliniske data og f.eks. vaccinationer mv. (f.eks. blodtryk, højde/vægt, temperatur osv.)
 • Vaccinationer overføres til Vaccinationsregister
 • Automatisk opsamling af ydelser (til offentlig sygesikring, anden forsikring og/eller privat regning)
 • Smart integration til medicinkort, laboratoriekort så fokus på det relevante kan holdes, og bestem selv hvad der er relevant
 • Diagnosekodning ICPC og ICD10 – mulighed for både aktionsdiagnoser (evt. faste), bi-diagnoser mv.
 • Avanceret dokumentstyring inkl. billeder, MR-scanninger (DICOM), EKG osv.
 • Direkte adgang til henvisninger mv.
 • Henvisninger, Rekvisitioner, Epikriser – der er adgang til det hele
 • Leveres med flere kronikerjournalskabeloner
 • Individuelle opsætninger fx kan man flytte felter og knapper i skærmbilleder, så de står optimalt for individuel anvendelse

Medicinkort

 • Generisk medicinkort – ordinationer på indholdsstof
 • Medicinkortet er fuldt integreret med FMK
 • Indeholder alle funktioner som er nødvendige i et moderne medicinkort
 • Receptfornyelse – ét klik
 • Dosisdispensering på få klik – også af vitaminer og kosttilskudspræparater
 • MyClinic synkroniserer med FMK HVER gang medicinkortet åbnes og HVER gang det lukkes, dvs. at medicinkortet i MyClinic er altid opdateret
 • Filtrering og overblik på mange måder bl.a. baseret på ATC. Og egen opsætning fra problemjournal
 • Let at se nye ordinationer, som endnu ikke er lagt på FMK
 • Doseringskort m. mulighed for automatisk doseringsberegning (f.eks. AK, Marevan ud fra INR)
 • Udskiftning af udgåede pakninger på ordinationsniveau
 • Hurtigt og nemt at gennemgå ordinationer
 • Medicinjournal med fuld doseringshistorik
 • Intelligente muligheder for søgning af præparater
 • Individuelle overblik i medicinkort fx ud fra ATC
 • Beregning af doseringsforslag
 • Beslutningsstøtte til præparatvalg (ud fra diagnose)
 • Indikationsforslag med mulighed for manuel justering
 • Advarsel ved allergisk reaktion, ved valg af præparater i for­hold til graviditet eller ved interaktioner
 • Automatisk udløbskontrol i forhold til seneste recept
 • Godkendelseskø og autorisationsliste når sygeplejersker har oprettet recepter
 • Løse recepter fra FMK hænges op på en ordination, og er ikke længere løse

Laboratoriekort

 • Automatisk overførsel af svar fra edifact til interaktivt laboratoriekort
 • Understøtter alle kliniske data: kliniske måledata, klinisk kemi, mikrobiologi og patologi
 • Overskuelig visning af laboratoriesvar med frem­hævelse af anormale værdier
 • Grafisk fremstilling / kurver af alle kliniske data, klinisk kemiske data mv. inkl. markering af normal­område
 • Brugerdefineret gruppering af målinger der kan tilknyttes journalkategorier (automatisk visning af problemrelevante data)
 • Grafisk fremstilling af klinisk kemiske data kom­bineret med kurver for medicinerings-/doserings historik
 • Grafisk fremstilling af vækst-kurver, BMI, symfys/fundus mål mv. med reference kurver (perten­tiler)
 • Modtagelse af alle former for laboratoriesvar via EDIFACT lægges direkte i patientens laboratoriekort
 • Videresendelse af laboratoriesvar til patient via e-mail, evt. inkl. billede af grafisk fremstilling
 • Udskrift-/print af grafiske fremstillinger, inkl. farver (f.eks. på farve laser printer)
 • Gruppering af svar efter eget ønske som kan sættes på Problemjournal for logisk sortering af lab-kortet i relation til diagnose

Edifactindbakke

 • Modtagelse af alle edifacter i samme indbakke/funktion
 • Hurtig funktion til at skjule af læste
 • Nye hændelser lægges automatisk på plads i journal
 • Mange filteringsmuligheder
 • Se hvilket notat at indkommet svar hænger sammen med
 • Send svar direkte videre til patient (via e-box eller patientportal)
 • Mulighed for videregivelse til andre medarbejdere
 • Se hvilket notat i journalen svaret hænger sammen med
 • Følg med i manglende svar på bestillinger
 • Advis hvis systemet lukkes ned og der ligger ubesvarede edifacter tilbage

Sygdomsforebyggelse (Der er mange flere muligheder end skrevet her)

 • Mulighed for automatiseret “ind­kal­del­se” af visse patientgrupper til periodiske kontroller
 • Opret egne udsøgning af fx sårbare patienter, eller patienter der ikke har været til årskontrol indenfor det sidste år
 • Automatisk beregning af BMI med grafisk fremstilling af udvikling over tid
 • Beregning af Kardio-vaskulær risikoprofil inkl. grafisk fremstilling, behand­lings­mål osv.
 • Fuld integration af Nationale forløbsplaner
 • Hold styr på multimedicinerede patienter

Økonomistyring (optionelt naturligvis – og gratis, hvis det vælges til)

 • Debitorsystem inkl. forfaldsstyring, rykker­funk­tioner, elektronisk banking osv.
 • Kreditorsystem, registrering af indkøbsfakturaer, elektronisk regningsbetaling osv.
 • Finanssystem inkl. kassekladder, budgettering osv.
 • Avanceret balance (regnskabsfunktion) med mulighed for sammenligning med budget, tidligere år osv.
 • Dimensionsopdelt kontoplan med adskilt regn­s­kab for omkostnings- og/eller indtjeningsenheder
 • Multidimensionelle analyser (pivot) inkl. f.eks. sammenkædning med ydelsestyper (syge­sikrin­gen) mv.
 • Optionel mulighed for styring af aktiver inkl. afskrivninger mv.
 • Optionel mulighed for lønregnskab

Diverse

 • MyClinic har godkendelser hos MedCom
 • Stort online hjælpesystem med forklaringer og billeder
 • Hurtig, kompetent, venlig og hjælpsom support
 • Flere specialer i samme system